ZUŠ v kocke

V oboch prípadoch je potrebné adresovať riaditeľovi/riaditeľke školy písomnú žiadosť. Je dôležité všimnúť si rozdiel medzi prerušením štúdia (jedná sa o dobu určitú, žiak do školy znovu nastúpi a škola s jeho opätovným zaradením počíta) a predčasným ukončením (žiak nebude v štúdiu pokračovať). Žiadosť musí tiež obsahovať meno žiaka, dátum narodenia, ročník a meno triedneho učiteľa, ktorého triedu navštevuje. Žiadosť musí byť podpísaná.

Tlačivo žiadosti nájdete v dokumentoch - tlačivá. Nájdete tu: https://www.zuske.sk/tlaciva

Hudobný odbor - uchádzač by mal mať pripravené dve ľubovoľné piesne rôzneho charakteru, ktoré zaspieva. V rámci prijímacích skúšok ďalej uchádzač tlieskaním opakuje rytmické vzorce, rozpoznáva vyšší a nižší tón zo zahranej dvojice, určuje počet počutých tónov, prípadne rozpoznáva náladu durového a molového kvintakordu. Skúšobná komisia prihliada na vek a schopnosti uchádzača.

Často sa nám stáva, že rodičia sa na nás obracajú so záujmom prihlásiť dieťa na „krúžok“ niektorého z nástrojov, ktoré vyučujeme. ZUŠ je však škola, ktorá poskytuje základné umelecké vzdelanie. Záujmové krúžky majú totiž podľa § 9 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z. odlišný obsah od učebných osnov povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetov. A práve tieto predmety ponúkame my. V ZUŠ sa z prváka stane druhák, tretiak a nakoniec absolvent, ktorý získava primárne, či nižšie sekundárne umelecké vzdelanie až do úrovne, ktorá je požadovaná v rámci prijímacích pohovorov na stredné, či vysoké školy umeleckého a pedagogického zamerania. V tom ho vedú kvalifikovaní učitelia s vyšším odborným a vysokoškolským vzdelaním.
ZUŠ teda nie sú krúžky!

Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami (zdroj:https://www.minedu.sk/vzdelavacie-poukazy/)

ZUŠ poskytuje najmä umelecké vzdelanie - toto vzdelávanie pozostáva z povinných, voliteľných a nepovinných vyučovacích predmetov, ku ktorým sú učebné osnovy a teda je odlišné od záujmového vzdelávania, ktorého charakteristiku nájdete v § 9 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z.

Nie je teda možné vzdelávacím poukazom kompenzovať výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium

Časová dotácia hodiny nástroja a spevu je 1,5 hodiny (delí sa na dlhú hodinu, ktorá trvá 45 minút a krátku hodinu, ktorá trvá 20 alebo 25 minút v závislosti od času v školskom rozvrhu hodín). K tomu je potrebné prirátať 45 minútovú hodinu hudobnej náuky, čo v praxi znamená, že do ZUŠ chodia žiaci 2 - 3x týždenne. Naša škola ponúka aj orchestrálnu a súborovú hru, spevácky zbor, tanečný orchester, komornú hru...

Ak rodič chce, aby jeho dieťa dostalo umelecké vzdelanie v hudobnom odbore, má možnosť prihlásiť ho do našej ZUŠ, pretože umelecké vzdelávanie má nesmierny význam pre rozvoj osobnosti. Našim cieľom je, aby sa hudba, umenie a tvorivosť stali zmyslom života každého žiaka školy.

Štúdium hudobného odboru začínajú deti vo veku 6 -7 rokov (1. a 2. ročník na základnej škole), ale výnimočne aj nadané deti predškolského veku od 5 rokov (najstaršia veková skupina v MŠ). O prijatie sa môžu uchádzať aj žiaci vo vyššom veku, študenti a dospelí.

Organizácia štúdia

V školskom roku 2008/2009 bol zavedený nový štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy v Slovenskej republike. Na základe uvedeného dokumentu organizuje ZUŠ nasledujúce formy štúdia:

 • Prípravné štúdium je určené pre nadané deti predškolského veku.

 • Základné štúdium (I. stupeň) je určené pre deti vo veku počas plnenia povinnej školskej dochádzky. Člení sa na 2 časti:

  • 1. časť I. stupňa štúdia má najviac 4 ročníky a časovo sa zhoduje s 1. stupňom základnej školy (1. - 4. ročník).
   Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre 1. časť I. stupňa základného štúdia získava žiak primárne umelecké vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Žiak však nemá ukončený I. stupeň základného štúdia. Tento ukončí až absolvovaním nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania - teda 2. časťou I. stupňa štúdia.

  • 2. časť I. stupňa štúdia má na našej škole 4 ročníky, najviac však môže mať 5 ročníkov a časovo sa zhoduje s 2. stupňom základnej školy (5. - 9. ročník) a nižšími ročníkmi 5- a 8- ročných gymnázií. Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre 2. časť I. stupňa základného štúdia získava žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Ak chce mať žiak ukončené celé základné štúdium na ZUŠ, môže pokračovať v štúdiu na II. stupni.

 • Základné štúdium (II. stupeň) má najviac 4 ročníky a nadväzuje na I. stupeň štúdia.

 • Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie a vynikajúce študijné výsledky.

 • Skrátené štúdium je určené žiakom, ktorí začnú štúdium vo vyššom veku, alebo žiakom, ktorí sa pripravujú na štúdium na stredných alebo vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

 • Štúdium pre dospelých má najviac 4 ročníky.

Nikto sa nenaučí hrať na hudobnom nástroji, písať, či čítať noty len na základe návštev hodín v ZUŠ. Manuálne zručnosti, sluchové schopnosti, hra naspamäť a pod. si vyslovene vyžadujú domácu prípravu – je potrebné pravidelne cvičiť a učiť sa. Ak máte záujem dať svojmu dieťaťu kvalitné umelecké vzdelanie, dbajte o to, aby malo dostatok času pripravovať sa na hodiny nástroja a hudobnej náuky. Samozrejmosťou je aj vlastný hudobný nástroj.

Hudobná náuka („teória“) je povinný predmet. Žiaci na ZUŠ postupujú z ročníka do ročníka a zdokonaľujú svoje umelecké schopnosti ruka v ruke s teoretickými vedomosťami: čítanie nôt, ovládanie rytmu, intervalov, štýlových období, hudobných skladateľov, či znalosť historického kontextu preberaného diela. Žiak ovládajúci teóriu hudby napreduje rýchlejšie a naučí sa oveľa lepšie hrať na svojom nástroji. V každej učebni hudobnej náuky máme interaktívnu tabuľu a zakúpili sme aj interaktívny výukový program o hudobnej náuke od firmy Euro Didact, aby sme hodiny zatraktívnili.

Každý žiak, ktorý študuje na našej ZUŠ má počas štúdia pridelený vlastný originálny variabilný symbol, vďaka ktorému medzi stovkami ďalších najľahšie identifikujeme úhradu "školného" a pomocou neho sa pri nezrovnalostiach vyhľadáva úhrada pri platbe bankovým prevodom. Tento symbol sa nemení počas celej dĺžky štúdia. Ak variabilný symbol nie je použitý, prípadne je napísaný nesprávne, platba nemusí byť zaevidovaná a môže prísť k nedorozumeniam. V prípade, že ste Váš variabilný symbol stratili, kontaktujte triedneho učiteľa, prípadne hospodárku školy, radi Vám ho poskytneme.

Naša ZUŠ patrí medzi najväčšie jednoodborové školy na Slovensku počtom žiakov i pedagógov a záujem o štúdium neustále narastá. Na škole máme 35 učební a 68 učiteľov, ktorí sa v týchto učebniach striedajú v dvoch zmenách. Tak ako nemôžu mať všetci žiaci vyučovanie medzi 14.00 - 16.20 h, tak isto nemôžu mať vyučovanie všetci napojené na hodinu hudobnej náuky, súboru, či orchestra. Každý učiteľ sa snaží urobiť rozvrh čo najlepšie pre žiakov, musí však prihliadať na rozvrhy v ZŠ a ich ďalšie aktivity. Treba mať na pamäti, že vyučovanie na našej škole je individuálne a teda je náročné vytvoriť rozvrh pre viac ako 800 žiakov v individuálnom vyučovaní. Aj v tomto prípade platí veta - ak chcete dať svojmu dieťaťu umelecké vzdelanie, nebude to pre Vás až také dôležité.

Vyučovanie na ZUŠ prebieha najmä poobede, keď sa žiakom skončí vyučovanie na základných a stredných školách. Vo väčšine prípadov dostávajú prednosť v skorších hodinách popoludní mladšie deti, aby počas jesenných a zimných mesiacov mohli chodievať domov, kým je svetlo. Ďalším dôvodom je, že menšie deti mávajú v školách aj kratšie vyučovanie a teda môžu prísť skôr. Starší žiaci sú už podstatne samostatnejší a rodičia sa na nich môžu ľahšie spoľahnúť, že prídu domov aj z neskoršieho vyučovania. Vyučovanie na našej škole prebieha do 19.30 h.

Najdôležitejšie však je položiť si otázku, čo očakávate od štúdia na ZUŠ. Ak chcete dať svojmu dieťaťu umelecké vzdelanie, nebude pre Vás čas vyučovania až taký dôležitý.

Základná umelecká škola (ďalej len "ZUŠ") poskytuje základné umelecké vzdelanie a pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, ako aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. ZUŠ zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. ZUŠ môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. Naša ZUŠ má len hudobný odbor a systematicky plní koncepčné zámery rozvoja školy a vo výchovno-vzdelávacom procese postupuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Škola plná hudby“.

Presný názov pre "školné" je príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ. Jeho výšku určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 z 15. decembra 2022. O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.

Výšku školného teda neurčuje riaditeľ ZUŠ a ani nie je v jeho kompetencii školné odpúšťať, či meniť jeho výšku. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ podľa § 5 ods. 1 vyššie zmieneného VZN sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne o to požiada prostredníctvom vedenia ZUŠ zriaďovateľa základnej umeleckej školy (Magistrát mesta Košice) a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Školné sa uhrádza štvrťročne do 15. dňa prvého mesiaca daného štvrťroku, ale je možné uhradiť ho aj na dlhšie obdobie, t. j.

 • september - december
 • január - jún

V prípade, že zákonný zástupca neuhradí školné, riaditeľ školy môže žiakovi štúdium ukončiť k 31. januáru alebo k 30. júnu (podľa § 7 ods. 2, 324/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole).

Dobrovoľným príspevkom do OZ rodičov nám pomáhate financovať napr. nákup hudobných nástrojov, notového materiálu, ladenie klavírov, čistenie a údržbu hudobných nástrojov v hlavnej budove školy i na elokovaných pracoviskách, poistenie všetkých žiakov školy, učebné pomôcky, pamätné predmety a darčeky pre žiakov, prenájom koncertných sál na verejné žiacke koncerty, účastnícke poplatky na súťaže, pamätné plakety pre absolventov, cestovné pre absolventov na absolventský výlet do Prahy a pod.

Výška poplatku je 25 € na 1 žiaka a 40 € na rodinu

Výšku poplatku každoročne navrhuje a schvaľuje plenárna schôdza OZ Priatelia hudby.