Ocenení zamestnanci

Primátor mesta Košice vyjadruje úctu a poďakovanie za dlhoročnú obetavú prácu v školstve

 • MVDr. Margite Jamnickej

Primátor mesta Košice vyjadruje poďakovanie za dlhoročnú obetavú prácu v školstve

 • Márii Forgáčovej

Primátor mesta Košice vyjadruje poďakovanie za odborné a ľudské kvality a dlhoročnú prácu v školstve

 • Magdaléne Miklošovej

Primátor mesta Košice vyjadruje poďakovanie za odborné a ľudské kvality a dlhoročnú prácu v prospech školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

 • Jarmile Šárošiovej

 • Primátorom mesta Košice - Jarmila Stašíková

 • Primátorom mesta Košice - Peter Kendereš
 • Primátorom mesta Košice - Daniela Popovičová
 • Vedúcou oddelenia školstva MMK - Mária Čepčániová

 • Primátorom mesta Košice - Magdaléna Rizmanová

 • Primátorom mesta Košice - Mgr. Lucia Lovašová

Primátor mesta Košice vyjadruje úctu a poďakovanie za zodpovedný a svedomitý prístup k náročnej práci pri vzdelávaní mladej generácie

 • Jane Fričovej
 • Mgr. Jane Santovjákovej

Primátor mesta Košice vyjadruje úctu a poďakovanie za zodpovedný a svedomitý prístup k náročnej práci pri vzdelávaní mladej generácie

 • Mgr. Ivane Ondruškovej DiS. art.

Primátor mesta Košice vyjadruje úctu a poďakovanie za zodpovedný a svedomitý prístup k náročnej práci pri vzdelávaní mladej generácie

 • Mgr. Adriane Kubrickej

Primátor mesta Košice vyjadruje úctu a poďakovanie za zodpovedný a svedomitý prístup k náročnej práci pri vzdelávaní mladej generácie

 • Lucii Kalinovej

Primátor mesta Košice vyjadruje úctu a poďakovanie za zodpovedný a svedomitý prístup k náročnej práci pri vzdelávaní mladej generácie

 • Anne Žitvovej, Dis. art.

Primátor mesta Košice vyjadruje úctu a poďakovanie za zodpovedný a svedomitý prístup k náročnej práci pri vzdelávaní mladej generácie

 • Edite Kovácsovej, Dis. art.

Primátor mesta Košice vyjadruje úctu a poďakovanie za zodpovedný, náročný a svedomitý prístup k práci, k vzdelávaniu a výchove mladej generácie

 • PaedDr. Eve Hrunčákovej, DiS. art.

Primátor mesta Košice vyjadruje úctu a poďakovanie za zodpovedný, náročný a svedomitý prístup k práci, k vzdelávaniu a výchove mladej generácie

 • Mikulášovi Popovičovi, DiS. art.

Primátor mesta Košice vyjadruje poďakovanie za výnimočné úsilie vynaložené na výchovu a vzdelávanie žiakov v sťažených podmienkach počas pandémie vírusu Covid - 19

 • Márii Macákovej, DiS. art.

Primátor mesta Košice vyjadruje poďakovanie za dosiahnuté úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese, za osobný prínos a rozvoj školstva

 • Edite Jánošdeákovej, DiS. art.