O Márii Hemerkovej

Významná klavírna umelkyňa a pedagogička

Dôkazom toho, že sila hudobného umenia nepozná hranice, je i zložitý umelecký a životný osud nespočetných hudobných skladateľov či výkonných umelcov. Mária Hemerková (Mašiková - Harmathy), významná klavírna umelkyňa a pedagogička, pôsobila na Konzervatóriu v Košiciach.

Narodila sa 30. septembra 1900 v Košiciach a objavovala túto silu spolu so svojimi súrodencami prostredníctvom domácich hudobných večierkov a koncertov, ktoré usporadúval jej otec, hudobný skladateľ Oldřich Hemerka.

Kľúčový význam pre umelecký rast Márie Hemerkovej mala Žofia Fijalkovská na Steinitzovej hudobnej škole v Budapešti, odkiaľ viedla jej cesta na Kráľovskú hudobnú akadémiu Ferencza Liszta k profesorovi Gejzovi Nagyovi, ktorú absolvovala ako jediná s vyznamenaním v roku 1921.

V roku 1998 prepožičalo MŠ SR našej škole čestný názov Základná umelecká škola Márie Hemerkovej za mimoriadne úspechy v sólovej i orchestrálnej hre na súťažiach a festivaloch doma i v zahraničí.

Umelecká aktivita Márie Hemerkovej sa odvíja v dvoch rovinách - koncertnej a pedagogickej. Koncertná prax Márie Hemerkovej bola prameňom jej vlastného poznania, ktorý využila v práci so svojimi žiakmi. V priebehu svojej takmer päťdesiatročnej pedagogickej aktivity vychovala niekoľko generácií klaviristov. Z klavírnej triedy Márie Hemerkovej vyšli dobre pripravení pedagógovia a umelci, ktorí boli úspešní nielen doma, ale aj v zahraničí, napr. Peter Toperczer, Stanislav Zamborský, Alexander Cattarino, Mária Matheiselová, Eva Petáchová, Eva Jászaiová, Dorota Bácskaiová. Mária Hemerková je pochovaná na verejnom cintoríne v Košiciach.