Škola plná hudby

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej poskytuje základné umelecké vzdelávanie v hudobnom odbore, pripravuje na štúdium na stredných školách a konzervatóriách, a tiež na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Vzdelávací proces základnej umeleckej školy je zakotvený v školskom vzdelávacom programe „Škola plná hudby“ a charakterizovaný vysokým stupňom individuálnej starostlivosti, čo umožňujú variabilné študijné programy a alternatívne metódy práce.

Koncerty našich študentov

Interný koncert

každý Štvrtok

17:00 hod

prípadne 16:30 a 18:30

koncertná sála školy

Tematický alebo interný koncert

každý Utorok

17:00 hod

prípadne 16:30 a 18:30

koncertná sála školy

Máte záujem študovať u nás?

Informácie o štúdiu

Talentové a prijímacie skúšky na našu školu

pre školský rok 2024/2025

sa uskutočnia v termíne

Kedy?

22. mája 2024
od
13:00 - 18:00 hod.

Kde?

v budove školy na Hlavnej 68 a na elokovanom pracovisku ZŠ Belehradská 21

Záujemcovia o štúdium na našej ZUŠ musia vypísať elektronickú prihlášku kliknutím na logo iZUŠ.

  • Prosíme, aby ste vyplnili iba 1 prihlášku, ak máte záujem aj o druhý nástroj, prípadne sa neviete rozhodnúť, napíšte to do poznámky.
  • Prihlášku vypisujte s diakritikou, nakoľko tieto údaje tvoria podklad pre vysvedčenia, protokoly, programy koncertov a podobne. Na prihlášku napíšte ročník v ZŠ, ktorý bude v nasledujúcom školskom roku, kedy bude dieťa navštevovať ZUŠ.
  • Žiak, ktorý bude v budúcom školskom roku chodiť do MŠ, alebo do 1. ročníka ZŠ, na našej škole nastúpi do prípravného ročníka /Prípravná hudobná náuka/.
  • Žiak, ktorý bude v budúcom školskom roku chodiť do 2. ročníka, prípadne do vyššieho ročníka ZŠ, na našej škole nastúpi do 1. ročníka na vybraný hudobný nástroj, alebo spev. Uchádzač o štúdium musí dovŕšiť k 1.1.2024 5 rokov veku. Prosíme, aby ste prihlášku vyplňovali podľa uvedených pokynov.

Kritéria na prijatie do hudobného odboru

V zmysle § 5 Vyhlášky MŠ SR o základnej umeleckej škole č. 324/2008 Z. z.

♫ vytlieskanie zadaného rytmu /uchádzač opakuje jednoduchý rytmus, ktorý mu učiteľ vytlieska/

♫ hudobné cítenie / uchádzač podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny/

♫ spev pripravených piesní / 2 ľubovoľné piesne rôzneho charakteru/

♫ u starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

Prijímacie talentové skúšky sa konajú pod dohľadom trojčlennej komisie, ktorú tvoria kvalifikovaní pedagógovia školy. Výber žiakov sa koná na základe bodového hodnotenia, prijatí sú žiaci s najvyšším počtom bodov 25 - 20. Počet prijatých žiakov je okrem toho limitovaný aj kapacitnými a priestorovými možnosťami školy.

Dôležité upozornenie!

Kliknutím na odkaz zobrazíte prihlášku do ZUŠ. Po vyplnení formulár odošlete (tlačidlo Odoslať prihlášku), vyplnenú prihlášku vytlačíte, podpíšete a prinesiete na talentové prijímacie skúšky.

Tým, že odošlete vyplnenú prihlášku žiaka cez informačný systém iZUŠ, ešte sa nestáva žiakom školy. Žiakom školy sa stane po prijatí na základe prijímacích talentových skúšok.

Prosíme, aby ste pred vyplnením prihlášky klikli na slovenskú vlajku vpravo hore.