Menu
Aktuality

Súbory a orchestre

Fanfárový súbor (M. Popovič, Dis. art.)

Pracuje pod vedením učiteľa dychového oddelenia Mikuláša Popoviča a svojím účinkovaním dotvára slávnostný ráz mnohých koncertov a podujatí našej školy aj mesta.

Sláčikový orchester Musica Iuvenalis (dirigent Mgr. art. I. Dohovič, PhD.)

Pôsobenie v tomto orchestri je už vyvrcholením technickej a muzikálnej úrovne žiakov. Jeho členmi sú žiaci II. stupňa, bývalí absolventi našej školy, študenti stredných a vysokých škôl, ktorí sa hudbe venujú zväčša amatérsky. 

Orchester vznikol v roku 1964 a jeho prvým dirigentom bol Ján Grünwald. Dlhé roky (1967-1994) viedol orchester Artem Podhájecký, v rokoch 1994-1996 prevzal taktovku Ladislav Gurbaľ, ktorého v roku 1997 na krátky čas vystriedal Karol Petróczi. V roku 1997 sa stáva umeleckým vedúcim orchestra Mgr. art. Igor Dohovič, PhD, ktorý sám kedysi v tomto orchestri začínal ako huslista a na poste dirigenta úspešne pôsobí doteraz. Každý z dirigentov svojským spôsobom formoval mladých ľudí, ktorí dodnes aktívne a s láskou muzicírujú. 

Počas svojej dlhoročnej histórie získal orchester MUSICA IUVENALIS mnoho ocenení doma i v zahraničí. Zúčastňuje sa Festivalu neprofesionálnych komorných a symfonických telies „Divertimento musicale“, niekoľkonásobným získaním prvého miesta s pochvalou poroty na Európskom hudobnom festivale mládeže v belgickom Neerpelte (1993, 1995, 1997, 2002) sa vo svojej kategórii dostal medzi európsku špičku. Viacnásobné pozvanie a účasť na Európskom festivale hudby mladých v portugalskom Vila Nova de Gaia boli uznaním dlhoročnej kvalitnej práce. Orchester úspešne reprezentuje školu na koncertoch v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Ukrajine. Niekoľkokrát nahrávali svoj repertoár pre Slovenský rozhlas. Organizujú vianočné, veľkonočné koncerty v kostole u Premonštrátov, tiež výchovné koncerty, spoluúčinkujú na školských koncertoch. Orchester sa zúčastnil XXIV. ročníka Medzinárodného festivalu orchestrov pre mladých v španielskej Murzii v marci 2005, kde ako jediný amatérsky orchester bojovali o priazeň publika medzi profesionálnymi hudobnými telesami a vrátili sa s vavrínmi víťazov. V auguste 2005 sa zúčastnili svetového festivalu v Škótsku /Aberdeen/, v júli 2006 medzinárodného festivalu mladých v Japonsku /Shizuoka/, v júli 2007 festivalu európskych orchestrov mladých vo Francúzsku /Charente Maritime/ a absolvovali aj niekoľko koncertov v Paríži v roku 2008 Španielsko – Huelva, v roku 2009 Francúzsko – Niort, v roku 2010 Francúzsko – Pons, Paríž, v roku 2011 sa zúčastnili medzinárodnej súťaže v Rakúsku – Viedeň. S orchestrom spolupracuje Ľuboslav Klesa – nástrojár a uč. František Ragulský. Dirigent a umelecký vedúci orchestra Mgr. Art. Igor Dohovič, PhD. s veľkým úspechom organizuje Medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník /www.sengenskypoludnik.eu/ Myšlienka organizovať na východe Slovenska tento festival sa zrodila ako výsledok spolupráce Sláčikového orchestra Musica Iuvenalis s Federáciou Eurochestries z Francúzska. Tá organizuje podobné festivaly už 20 rokov v celej Európe, Rusku, Čine a Kanade a pravidelným účastníkom týchto festivalov predovšetkým vo Francúzsku bola práve Musica Iuvenalis. Myšlienka sa pretavila v skutočnosť v roku 2009, kedy sa uskutočnil prvý ročník festivalu s príznačným názvom Šengenský poludník. Festivaly pod záštitou Federácie Eurochestries spájajú prostredníctvom festivalových stretnutí a klasickej hudby mladých ľudií vo veku 14-26 rokov z oboch strán "šengenskej" hranice, ktorá nanovo rozdelila Európu a svet. Festivaly sú priestorom na vzájomné stretávanie sa mladých umelcov, spoznávanie tradícií, kultúry, výmenu skúsenosti, ale aj spoločnú tvorivú činnosť. Festivalové koncerty prinášajú klasickú hudbu na netradičné miesta a do miest, kde sa s ňou ľudia streávajú výnimočne. Počas festivalu vzniká veľký medzinárodný orchester a zbor, ktorý pripravuje koncertný program pre záverečné koncerty festivalu pod vedením skúsených dirigentov z celého sveta. Vytvorenie umeleckého centra festivalu v meste Košice je ideálnym spôsobom medzinárodnej propagácie mesta ako Európskeho hlavného mesta kultúry 2013.

Sláčikový orchester Musica Piccolo (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)

Umelecká činnosť sláčikového orchestra 1. stupňa, ktorý združuje žiakov 5.– 7. ročníkov sa datuje od roku 1975. Prvým dirigentom bol Ladislav Orgován. V roku 1979 prevzala vedenie orchestra učiteľka školy Erika Keczerová, ktorá počas 18 ročného pôsobenia dosiahla pozoruhodné výsledky a najvyššie ocenenia na súťažiach, festivaloch a celoštátnych prehliadkach. Na dosiahnutých úspechoch mala významný podiel vzájomná spolupráca všetkých učiteľov sláčikového oddelenia /hlavne Kristína Adamkovičová a František Ragulský/, ale aj učiteľov klávesových, dychových a bicích nástrojov. V roku 1997 prevzala vedenie orchestra Janka Repašská. Na celoslovenskej súťažnej prehliadke "Divertimento musicale" v roku 1998 získal orchester pod jej vedením najvyššiu cenu "Za hodnotný umelecký výkon". Jednu sezónu pracovala s orchestrom Mgr. Ivana Ondrušková. 

Od roku 2002 pracuje orchester pod vedením Alžbety Czimovej. Deti, ktoré v súčasnosti hrajú v orchestri ešte ako členovia Sláčikového súboru 3. a 4. ročníkov, získali v roku 2002 na celoslovenskej súťažnej prehliadke "Divertimento musicale" najvyššie ocenenie a v roku 2004, už ako hráči sláčikového orchestra získali toto ocenenie znova. 

Na počesť 30. výročia vzniku prijal orchester v roku 2005 názov NOCTURNO. Vyvrcholením mnohoročnej snahy je účasť na 53. ročníku Európskeho festivalu pre mládež v belgickom Neerpelte, kde získal orchester 2. miesto a vystúpenie na výročnom koncerte v apríli 2005 v Dome umenia. Od roku 2006 orchester pracuje pod pôvodným názvom a pod vedením Mgr. Ivany Ondruškovej.

 
Od roku 2008 bol na dirigentskom poste Mgr. art. Igor Dohovič, PhD., od septembra 2011 na jeho čele stála Mgr. Lucia Lovašová, od septembra 2021 vedie orchester Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art. Tvoria ho žiaci od 10 - 17 rokov a nesie názov MUSICA PICCOLO.

Sláčikový súbor Musica Piccolino (Mgr. I. Ondrušková, DiS. art.)

Dlhoročnú tradíciu na škole majú orchestrálne zoskupenia, počnúc Sláčikovým súborom 3. a 4. ročníkov, kde žiaci vhodnou formou získavajú skúsenosti s muzicírovaním v kolektíve rovesníkov. Na poste dirigentov pracovali Ján Chovan, Janka Repašská a od roku 1998 Alžbeta Czimová. Od roku 2002 až do roku 2008 je to Mgr. Ivana Ondrušková DiS. art., ktorá v súčasnosti súbor vedie ako prípravu k orchestrálnej hre.

Žiacky tanečný orchester Candy Band (P. Kendereš, DiS. art.)

Tanečný orchester Candy  Band vznikol  v roku 2014 a po rokoch tak nadviazal na tradíciu žiackeho tanečného orchestra Kamaráti, ktorý pôsobil na Ľudovej škole umenia Sverdlovova 6 pod vedením Jána Jurášiho a Petra Kendereša. Cieľom tohto orchestra je prezentovať  swingovú a tanečnú hudbu.

 Obsadenie žiackeho tanečného orchestra je nasledovné:

 Dychová sekcia - flauty ,saxofóny, trúbky

 Rytmická sekcia - gitara, basgitara, bicie nástroje, klavír

 Umeleckým vedúcim a dirigentom telesa je Peter Kendereš, DiS.art.

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete