História školy

 • 2021
  riaditeľka: Anna Žitvová, DiS. art.
 • 2016
  udelená Cena Primátora mesta Košice za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže a výrazný podiel na šírení kultúry a reprezentácii mesta Košice
 • 2014
  mesto Košice zakúpilo škole koncertný klavír Petrof Pasat
  udelená Cena starostu mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce za výchovu a vzdelávanie detí a mládeže v oblasti umenia a dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v mestskej časti
 • 2013
  Medzinárodná klavírna súťaž Košice premenovaná na Medzinárodnú klavírnu súťaž Petra Toperczera Košice a rozšírená o IV. vekovú súťažnú kategóriu - do 17. rokov
 • 2006
  riaditeľka: Jana Fričová
 • 2000
  riaditeľka: Magdaléna Rokická
 • 1998
  Medzinárodná klavírna súťaž Košice bola po splnení podmienok prijatá do EMCY /Medzinárodná organizácia súťaží mladých/ škole bol prepožičaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky čestný názov Základná umelecká škola Márie Hemerkovej za mimoriadne úspechy
 • 1993
  I. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice pre deti do 15 rokov /1993-1997 - každoročne, od roku 1997 prebieha v dvojročných cykloch/
 • 1992
  riaditeľka: Katarína Reuterová
 • 1990
  škola sa sťahuje do budovy bývalého Národného výboru mesta Košice na Hlavnú 68, kde sídli dodnes
 • 1978
  z našej školy bola odčlenená ĽŠU na Brigádnickej 2 /dnes ZUŠ Bernolákova/ škola ostáva ako jednoodborová /hudobný odbor - dodnes/
 • 1976
  riaditeľ: Ján Žabka (*1929 - †2002)
 • 1974/1975
  odčlenenie výtvarného odboru ako samostatnej ĽŠU /dnes ZUŠ Kováčska/
 • 1965/1966
  škola sa presťahovala do budovy Dominikánskeho kláštora na Sverdlovovej 6 /dnes Mäsiarska ulica/, kde sídlila 25 rokov
 • 1963 - DOTERAZ
  absolventské zájazdy do Prahy - nepretržite
 • 1962 - 1965
  škola sídli v budove Konzervatória na Leninovej 93 /dnes Hlavná ulica/
 • 1962
  1. septembra - vznik „našej“ Ľudovej školy umenia, vtedy ešte so všetkými odbormi riaditeľ: Ján Grünwald (*1920 -†1978)

Riaditelia školy

 • 2021 - DOTERAZ
  Anna Žitvová, DiS. art.
 • 2006 - 2021
  Jana Fričová, DiS. art.
 • 2000 - 2006
  Magdaléna Rokická
 • 1992 - 2000
  Katarína Reuterová
 • 1976 - 1992
  Ján Žabka
 • 1962 - 1976
  Ján Grünwald

Súbory a orchestre, ktoré pracovali na škole od jej vzniku

• spevokol Eľuška • Slávik • Gitarový súbor • Akordeónový súbor • Ľudová hudba • Žiacky dychový orchester /dnes Dychový orchester mladých/ • Sláčikový súbor • Sláčikový orchester I. cyklu • Mládežnícky sláčikový orchester /dnes Musica Iuvenalis/ • Žiacky tanečný orchester Kamaráti • Komorný sláčikový orchester učiteľov ĽŠU • Komorný spevácky zbor učiteliek ĽŠU • Košický dixieland učiteľov •