Informácie o štúdiu

Talentové a prijímacie skúšky na našu školu

pre školský rok 2024/2025

sa uskutočnia v termíne

Kedy?

22. mája 2024
od
13:00 - 18:00 hod.

Kde?

v budove školy na Hlavnej 68 a na elokovanom pracovisku ZŠ Belehradská 21

Záujemcovia o štúdium na našej ZUŠ musia vypísať elektronickú prihlášku kliknutím na logo iZUŠ.

 • Prosíme, aby ste vyplnili iba 1 prihlášku, ak máte záujem aj o druhý nástroj, prípadne sa neviete rozhodnúť, napíšte to do poznámky.
 • Prihlášku vypisujte s diakritikou, nakoľko tieto údaje tvoria podklad pre vysvedčenia, protokoly, programy koncertov a podobne. Na prihlášku napíšte ročník v ZŠ, ktorý bude v nasledujúcom školskom roku, kedy bude dieťa navštevovať ZUŠ.
 • Žiak, ktorý bude v budúcom školskom roku chodiť do MŠ, alebo do 1. ročníka ZŠ, na našej škole nastúpi do prípravného ročníka /Prípravná hudobná náuka/.
 • Žiak, ktorý bude v budúcom školskom roku chodiť do 2. ročníka, prípadne do vyššieho ročníka ZŠ, na našej škole nastúpi do 1. ročníka na vybraný hudobný nástroj, alebo spev. Uchádzač o štúdium musí dovŕšiť k 1.1.2024 5 rokov veku. Prosíme, aby ste prihlášku vyplňovali podľa uvedených pokynov.

Kritéria na prijatie do hudobného odboru

V zmysle § 5 Vyhlášky MŠ SR o základnej umeleckej škole č. 324/2008 Z. z.

♫ vytlieskanie zadaného rytmu /uchádzač opakuje jednoduchý rytmus, ktorý mu učiteľ vytlieska/

♫ hudobné cítenie / uchádzač podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny/

♫ spev pripravených piesní / 2 ľubovoľné piesne rôzneho charakteru/

♫ u starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

Prijímacie talentové skúšky sa konajú pod dohľadom trojčlennej komisie, ktorú tvoria kvalifikovaní pedagógovia školy. Výber žiakov sa koná na základe bodového hodnotenia, prijatí sú žiaci s najvyšším počtom bodov 25 - 20. Počet prijatých žiakov je okrem toho limitovaný aj kapacitnými a priestorovými možnosťami školy.

Dôležité upozornenie!

Kliknutím na odkaz zobrazíte prihlášku do ZUŠ. Po vyplnení formulár odošlete (tlačidlo Odoslať prihlášku), vyplnenú prihlášku vytlačíte, podpíšete a prinesiete na talentové prijímacie skúšky.

Tým, že odošlete vyplnenú prihlášku žiaka cez informačný systém iZUŠ, ešte sa nestáva žiakom školy. Žiakom školy sa stane po prijatí na základe prijímacích talentových skúšok.

Prosíme, aby ste pred vyplnením prihlášky klikli na slovenskú vlajku vpravo hore.

Mesačný poplatok za štúdium bude v školskom roku 2024/2025 nasledovný:

1. ODOVZDANIE SÚHLASU NA ZAPOČÍTANIE DO ZBERU ÚDAJOV

 • Od 5 do dovŕšenia 25 rokov
 • INDIVIDUÁLNE

Individuálne vyučovanie prípravného a základného štúdia a pokračujúceho štúdia pre dospelých

20,00 €

Individuálne vyučovanie rozšíreného štúdia

25,00 €

Skupinové vyučovanie prípravného štúdia

13,00 €

Skupinové vyučovanie základného štúdia a pokračujúceho štúdia dospelých

15,00 €

Skupinové vyučovanie rozšíreného štúdia

20,00 €

2. NEODOVZDANIE SÚHLASU NA ZAPOČÍTANIE DO ZBERU ÚDAJOV ALEBO V PRÍPADE ŠTÚDIA KAŽDÉHO ĎALŠIEHO PREDMETU

 • Od 5 do dovŕšenia 16 rokov
 • INDIVIDUÁLNE

Individuálne vyučovanie prípravného a základného štúdia

40,00 €

Individuálne vyučovanie rozšíreného štúdia

50,00 €

Skupinové vyučovanie prípravného štúdia

28,00 €

Skupinové vyučovanie základného štúdia

30,00 €

Skupinové vyučovanie rozšíreného štúdia

35,00 €

NEODOVZDANIE SÚHLASU NA ZAPOČÍTANIE DO ZBERU ÚDAJOV ALEBO V PRÍPADE ŠTÚDIA KAŽDÉHO ĎALŠIEHO PREDMETU

 • Od 16 do dovŕšenia 25 rokov
 • INDIVIDUÁLNE

Individuálne vyučovanie prípravného a základného štúdia a pokračujúceho štúdia pre dospelých

60,00 €

Individuálne vyučovanie rozšíreného štúdia

80,00 €

Skupinové vyučovanie prípravného štúdia

38,00 €

Skupinové vyučovanie základného štúdia a pokračujúceho štúdia dospelých

40,00 €

Skupinové vyučovanie rozšíreného štúdia

50,00 €

 • Od dovŕšenia 25 rokov a v prípade štúdia každého ďalšieho predmetu
 • INDIVIDUÁLNE

Individuálne vyučovanie štúdia pre dospelých

90,00 €

Skupinové vyučovanie základného štúdia a pokračujúceho štúdia dospelých

50,00 €

Dôležité usmernenie

Školné


sa uhrádza

štvrťročne

do 15. dňa

prvého mesiaca daného štvrťroku

Úhrada


Číslo príjmového účtu školy

štvrťročne

SK64 5600 0000 0005 0300 0002

Pri úhrade školného bankovým prevodom (internetom), je nevyhnutné používať variabilný symbol, vygenerovaný systémom iZUŠ. Inak nemôže byť platba identifikovaná. Špecifický symbol uvádzať v závislosti od obdobia, za ktoré sa školné platí - všetky bližšie informácie dostanete u triednych učiteľov, alebo na riaditeľstve školy.