Voľné pracovné miesta

V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice

Nástup do zamestnania: 01.09.2024

Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka základnej umeleckej školy

  • hra na klavíri

Rozsah úväzku: 100 %

Kvalifikačné predpoklady:
najmenej vyššie odborné vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky po vyzvaní:

  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal o odpis z registra trestov
  • ovládanie štátneho jazyka

Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo elektronicky na email riaditel.zuske@gmail.com do 30.06.2024.

Na pracovný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Platové podmienky:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Bližšie informácie o škole:
www.zuske.sk

V Košiciach 24.05.2024

Anna Žitvová, DiS. art.
riaditeľka školy