Menu
Aktuality

Aktuality

Voľné pracovné miesta


V zmysle § 6, ods. (1) Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle §84Zákona č. 138/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. 1. 2012, a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,vznikla povinnosť zriaďovateľa a zamestnávateľa informovať o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach.

 

V súvislosti s hore uvedeným informuje Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice o voľných pracovných miestach s možným dátumom nástupu od 1. septembra 2021:

 

Pracovná pozícia: pedagogický zamestnanec - učiteľ hry na akordeóne

Aprobácia: hra na akordeóne

Úväzok: 75%, s perspektívou do budúcna

 

Kvalifikačné požiadavky v zmysle §10 a §11 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle

Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a

osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v predmete hra na akordeóne:

VOV - učiteľ hry na akordeóne

VŠ – učiteľ hry na akordeóne

bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

 

Pracovná pozícia: pedagogický zamestnanec - učiteľ hry na klavíri

Aprobácia: hra na klavíri

Úväzok: 100%, s perspektívou do budúcna

 

Kvalifikačné požiadavky v zmysle §10 a §11 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle

Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a

osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v predmete hra na akordeóne:

VOV - učiteľ hry na klavíri

VŠ – učiteľ hry na klavíri

bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

 

 

Platové podmienky: príloha Zákona č.224/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Požadované dokumenty: Doklady o ukončenom vzdelaní, žiadosť o prijatie do

zamestnania, životopis (motivačný list, odporúčania – vítané)

 

Dátum a spôsob doručenia požadovaných dokumentov: do 30.06.2021

mailom: riaditel.zuske@gmail.com

poštou: Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice

 

Dátum nástupu do zamestnania: od 01.09.2021

 

Adresa školy: Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice

 

Kontakt: Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka školy, tel.: 055/622 7431, mobil: 0911 151 785

 

mail: zus.mhemerkovej@gmail.com

     

 

 

V Košiciach 03.05.2021

 

Váha: 
-20

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete