Menu
Aktuality

SPRÁVA O VVČ

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH

 

Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj metodického usmernenia č. 10/2006-R k citovanej vyhláške, riaditeľstvo Základnej umeleckej školy vypracovalo nasledujúcu správu. 

 

Váha: 
0

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete