Menu
Aktuality

RADA ŠKOLY

Rada školy je ustanovená podľa §24 zákona NR SR c. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č.51/2003 Z. z. o školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Rada školy plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

Predseda:

 • Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.(pedagogický zamestnanec)

Členovia:

 • Mgr. Lucia Gurbáľová (poslankyňa Mestského zastupiteľstva)
 • Mgr. Beáta Lopušniaková (za zriaďovateľa)
 • Mgr. Mária Kvetková (za zriaďovateľa)
 • Dana Šoffová (za zriaďovateľa)
 • Ing. Zuzana Kotianová, PhD. (rodič žiaka)
 • MUDr. Mgr. Mária Domaracká (rodič žiaka)
 • Mgr. Erika Vasilenko (rodič žiaka)
 • Mgr. Mária Ondášová (rodič žiaka)
 • Miriam Poklembová, DiS. art. (pedagogický zamestnanec)
 • Miroslava Eliašová (nepedagogický zamestnanec)

 

Zástupcovia do Rady školy pri ZUŠ Márie Hemerkovej boli riadne zvolení tajným hlasovaním dňa 28.08.2020 (zástupcovia pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy) a 14.05. 2021 (zástupcovia rodičov) hlasovaním per rollam.

Na ustanovujúcej schôdzi Rady školy 26.05.2021 bol verejným hlasovaním zvolený predseda Rady školy pri ZUŠ Márie Hemerkovej. Funkčné obdobie rady školy je 4-ročné.

 

Váha: 
0

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete