Menu
Aktuality

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA NAŠU ŠKOLU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 SA USKUTOČNIA

v máji 2022 od 13,00 - 18,00 hod.

v budove školy na Hlavnej 68 aj na elokovanom pracovisku školy na ZŠ Belehradská 21

 
Všetci záujemcovia o štúdium na našej ZUŠ musia vypísať elektronickú prihlášku kliknutím na  logo iZUŠ

  • Prosíme, aby ste vyplnili iba 1 prihlášku, ak máte záujem aj o druhý nástroj, prípadne sa neviete rozhodnúť, napíšte to do poznámky.
  • Prihlášku vypisujte s diakritikou, nakoľko tieto údaje tvoria podklad pre vysvedčenia, protokoly, programy koncertov a podobne. Na prihlášku napíšte ročník v ZŠ, ktorý bude v nasledujúcom školskom roku, kedy bude dieťa navštevovať ZUŠ.
  • Žiak, ktorý bude v budúcom školskom roku (2022/2023) chodiť do MŠ, alebo do 1. ročníka ZŠ, na našej škole nastúpi do prípravného ročníka /Prípravná hudobná náuka/.
  • Žiak, ktorý bude v budúcom školskom roku chodiť do 2. ročníka, prípadne do vyššieho ročníka ZŠ, na našej škole nastúpi do 1. ročníka na vybraný hudobný nástroj, alebo spev. Uchádzač o štúdium musí dovŕšiť k 1.1.2022 5 rokov veku. Prosíme, aby ste prihlášku vyplňovali podľa uvedených pokynov.

Dôležité upozornenie!

Kliknutím na odkaz zobrazíte prihlášku do ZUŠ. Po vyplnení formulár odošlete (tlačidlo Odoslať prihlášku), vyplnenú a podpísanú prihlášku vytlačíte a prinesiete na talentové prijímacie skúšky.

Tým, že žiak odošle vyplnenú prihlášku cez informačný systém iZUŠ, ešte sa nestáva žiakom školy. Žiakom školy sa stane po prijatí na základe prijímacích talentových skúšok.

Prosíme, aby ste pred vyplnením prihlášky klikli na slovenskú vlajku vpravo hore.

Elektronická prihláška:

logo iZUŠ

 

 

Kritéria na prijatie do hudobného odboru

V zmysle § 5 Vyhlášky MŠ SR o základnej umeleckej škole č. 324/2008 Z. z. 

♫ vytlieskanie zadaného rytmu /uchádzač opakuje jednoduchý rytmus, ktorý mu učiteľ vytlieska/
♫ hudobné cítenie / uchádzač podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny/
spev pripravených piesní / 2 ľubovoľné piesne rôzneho charakteru/

♫ u starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

Prijímacie talentové skúšky sa konajú pod dohľadom trojčlennej komisie, ktorú tvoria kvalifikovaní pedagógovia školy. Výber žiakov sa koná na základe bodového hodnotenia, prijatí sú žiaci s najvyšším počtom bodov 25 – 20. Počet prijatých žiakov je okrem toho limitovaný aj kapacitnými a priestorovými možnosťami školy.

 

Mesačný poplatok za štúdium je v tomto školskom roku nasledovný:

 

1. ODOVZDANIE SÚHLASU NA ZAPOČÍTANIE DO ZBERU ÚDAJOV

  
Od 5 do dovŕšenia 25 rokov  
INDIVIDUÁLNE  
Individuálne vyučovanie prípravného a základného štúdia a pokračujúceho štúdia pre dospelých 11,00 €
Individuálne vyučovanie rozširujúceho štúdia 13,00 €
SKUPINOVÉ  
Skupinové vyučovanie prípravného štúdia 7,00 €
Skupinové vyučovanie základného štúdia a pokračujúceho štúdia dospelých 8,00 € 
Skupinové vyučovanie rozširujúceho štúdia 11,00 €
   

2. NEODOVZDANIE SÚHLASU NA ZAPOČÍTANIE DO ZBERU ÚDAJOV ALEBO V PRÍPADE ŠTÚDIA KAŽDÉHO ĎALŠIEHO PREDMETU

  
Od 5 do dovŕšenia 16 rokov  
INDIVIDUÁLNE  
Individuálne vyučovanie prípravného a základného štúdia 25,00 €
Individuálne vyučovanie rozširujúceho štúdia 30,00 €
SKUPINOVÉ  
Skupinové vyučovanie prípravného štúdia 14,00 €
Skupinové vyučovanie základného štúdia 16,00 €
Skupinové vyučovanie rozširujúceho štúdia 18,00 €
   
Od 16 do dovŕšenia 25 rokov  
INDIVIDUÁLNE  
Individuálne vyučovanie prípravného a základného štúdia a pokračujúceho štúdia pre dospelých 50,00 €
Individuálne vyučovanie rozširujúceho štúdia 60,00 €
SKUPINOVÉ  
Skupinové vyučovanie prípravného štúdia 25,00 €
Skupinové vyučovanie základného štúdia a pokračujúceho štúdia dospelých 31,00 €
Skupinové vyučovanie rozširujúceho štúdia 37,00 €
   
Od dovŕšenia 25 rokov a v prípade štúdia každého ďalšieho predmetu  
INDIVIDUÁLNE  
Individuálne vyučovanie prípravného a základného štúdia a pokračujúceho štúdia pre dospelých 70,00 €
Individuálne vyučovanie rozširujúceho štúdia 80,00 €
SKUPINOVÉ  
Skupinové vyučovanie prípravného štúdia 35,00 €
Skupinové vyučovanie základného štúdia a pokračujúceho štúdia dospelých 42,00 €
Skupinové vyučovanie rozširujúceho štúdia 49,00 €

 

Dôležité usmernenie:

Školné sa uhrádza štvrťročne do 15. dňa prvého mesiaca daného štvrťroku.

Školné je možné uhradiť aj na dlhšie obdobie, t. j.: 

      • september – december 
      • január – jún

Pri úhrade školného bankovým prevodom (internetom), je nevyhnutné používať variabilný symbol, vygenerovaný systémom iZuŠ. Inak nemôže byť platba identifikovaná. Špecifický symbol uvádzať v závislosti od obdobia, za ktoré sa školné platí - všetky bližšie informácie dostanete u triednych učiteľov, alebo na riaditeľstve školy. Číslo príjmového účtu školy je SK64 5600 0000 0005 0300 0002.

 

Bližšie informácie o vyučovaných predmetoch nájdete v sekcii História a súčasnosť / Súčasnosť.

 

Informovať sa o možnostiach štúdia na našej škole môžete počas celého roka!

Váha: 
0

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete