Menu
Aktuality

Aktuality

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA NAŠU ŠKOLU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 SA USKUTOČNIA V TERMÍNE:

23.05.2018
od 14,00 – 18,00 h
v budove školy na Hlavnej 68 a na alokovanom pracovisku ZŠ Belehradská 21

 

Dôležité upozornenie!

Kliknutím na odkaz zobrazíte prihlášku do ZUŠ. Po vyplnení formulár odošlete (tlačidlo Odoslať prihlášku), vyplnenú a podpísanú prihlášku vytlačíte a prinesiete na talentové prijímacie skúšky.


Tým, že žiak odošle vyplnenú prihlášku cez informačný systém iZUŠ, ešte sa nestáva žiakom školy. Žiakom školy sa stane po prijatí na základe prijímacích talentových skúšok.

Prosíme, aby ste pred vyplnením prihlášky klikli na slovenskú vlajku vpravo hore.


Elektronická prihláška: logo iZUŠ

 

Kritéria na prijatie do hudobného odboru

V zmysle § 5 Vyhlášky MŠ SR o základnej umeleckej škole č. 324/2008 Z. z. 

♫ vytlieskanie zadaného rytmu /uchádzač opakuje jednoduchý rytmus, ktorý mu učiteľ vytlieska/
♫ hudobné cítenie / uchádzač podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny/
spev pripravených piesní / 2 ľubovoľné piesne rôzneho charakteru/

♫ u starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.


Prijímacie talentové skúšky sa konajú pod dohľadom trojčlennej komisie, ktorú tvoria kvalifikovaní pedagógovia školy. Výber žiakov sa koná na základe bodového hodnotenia, prijatí sú žiaci s najvyšším počtom bodov 25 – 20. Počet prijatých žiakov je okrem toho limitovaný aj kapacitnými a priestorovými možnosťami školy.

 

Mesačný poplatok za štúdium je v tomto školskom roku nasledovný:

 

1. ODOVZDANIE SÚHLASU NA ZAPOČÍTANIE DO ZBERU ÚDAJOV

  
Do dovŕšenia 25 rokov  
INDIVIDUÁLNE  
Individuálne vyučovanie prípravného a základného štúdia a pokračujúceho štúdia pre dospelých 11,00 €
Individuálne vyučovanie rozširujúceho štúdia 13,00 €
SKUPINOVÉ  
Skupinové vyučovanie prípravného štúdia 7,00 €
Skupinové vyučovanie základného štúdia a pokračujúceho štúdia dospelých 8,00 € 
Skupinové vyučovanie rozširujúceho štúdia 11,00 €
   

2. NEODOVZDANIE SÚHLASU NA ZAPOČÍTANIE DO ZBERU ÚDAJOV ALEBO V PRÍPADE ŠTÚDIA KAŽDÉHO ĎALŠIEHO PREDMETU

  
Do dovŕšenia 16 rokov  
INDIVIDUÁLNE  
Individuálne vyučovanie prípravného a základného štúdia 25,00 €
Individuálne vyučovanie rozširujúceho štúdia 30,00 €
SKUPINOVÉ  
Skupinové vyučovanie prípravného štúdia 14,00 €
Skupinové vyučovanie základného štúdia 16,00 €
Skupinové vyučovanie rozširujúceho štúdia 18,00 €
   
Do dovŕšenia 25 rokov  
INDIVIDUÁLNE  
Individuálne vyučovanie prípravného a základného štúdia a pokračujúceho štúdia pre dospelých 50,00 €
Individuálne vyučovanie rozširujúceho štúdia 60,00 €
SKUPINOVÉ  
Skupinové vyučovanie prípravného štúdia 25,00 €
Skupinové vyučovanie základného štúdia a pokračujúceho štúdia dospelých 31,00 €
Skupinové vyučovanie rozširujúceho štúdia 37,00 €
   
Od dovŕšenia 25 rokov a v prípade štúdia každého ďalšieho predmetu  
INDIVIDUÁLNE  
Individuálne vyučovanie prípravného a základného štúdia a pokračujúceho štúdia pre dospelých 70,00 €
Individuálne vyučovanie rozširujúceho štúdia 80,00 €
SKUPINOVÉ  
Skupinové vyučovanie prípravného štúdia 35,00 €
Skupinové vyučovanie základného štúdia a pokračujúceho štúdia dospelých 42,00 €
Skupinové vyučovanie rozširujúceho štúdia 49,00 €

 

Dôležité usmernenie:

Školné sa uhrádza štvrťročne do 15. dňa prvého mesiaca daného štvrťroku.

Školné je možné uhradiť aj na dlhšie obdobie, t. j.: 

  • september – december 
  • január – jún

Pri úhrade školného bankovým prevodom (internetom), je nevyhnutné používať variabilný symbol, pridelený hospodárkou školy. Inak nemôže byť platba identifikovaná. Ako špecifický symbol treba uvádzať mesiace, za ktoré sa školné platí. V správe pre prijímateľa písať priezvisko vyučujúceho. Číslo príjmového účtu školy je 050 300 0002/5600.

 

Bližšie informácie o vyučovaných predmetoch nájtete v sekcii História a súčasnosť / Súčasnosť.

 

Informovať sa o možnostiach štúdia na našej škole môžete počas celého roka!

  

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete