Menu
Aktuality

Aktuality

Zahájenie školského roka 2021/2022

Otvorenie školského roka 2021/2022, zápis a zaraďovanie žiakov do rozvrhov bude 2. septembra 2021 od 11.00 h do 17.00 h.

 

Zápis žiakov do Prípravného štúdia bude o 16.30 h.

 

Zápis žiakov na elokovaných pracoviskách ZŠ Belehradská a CVČ Juhoslovanská bude od 9.00 do 15.00 h.

 

Ak sa žiak najneskôr do 3. septembra 2021 nezapíše, alebo sa neprihlási u triedneho učiteľa, na jeho miesto bude prijatý iný uchádzač o štúdium.

 

Všetci žiaci školy sú povinní pri príchode odovzdať svojim triednym učiteľom písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Zákonní zástupcovia, prípadne sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, s výnimkou žiakov prípravného štúdia (PŠ), prvého ročníka základnej umeleckej školy a novoprijatých žiakov.  Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca, prípadne sprevádzajúca osoba. Musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka, ktoré odovzdá na vrátnici. 

Žiak i zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba musia mať prekryté horné dýchacie cesty.

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete