Menu
Aktuality

Aktuality

Aktuality

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje žiakom školy na deň 21. december 2018 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

Vianočný benefičný koncert

Srdečne pozývame všetkých našich priaznivcov na Vianočný benefičný koncert SRDCE DOKORÁN, ktorý sa uskutoční 19. decembra 2018 o 18,00 hod. v Seminárnom kostole na Hlavnej 81.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Verejný žiacky koncert

Verejný žiacky koncert

Srdečne pozývame všetkých našich priaznivcov na verejný koncert žiakov našej školy, ktorý sa uskutoční 3. decembra 2018 o 17,00 hod. vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

Milí žiaci a vážení rodičia,

otvorenie školského roka 2018/19, zápis a zaraďovanie žiakov do rozvrhov bude v pondelok 3. septembra 2018 od 11:00 h do 17:00 h. Zároveň bude prebiehať aj zápis na hudobnú náuku.
Zápis žiakov do Prípravného štúdia bude taktiež 3. septembra 2018 o 16:00 h.
Zápis na alokovaných pracoviskách - ZŠ Belehradská, CVČ Juhoslovanská a ZŠ Polianska bude od 09:00 do 15:00 hodiny.

Žiak, ktorý sa najneskôr do 7. septembra 2018 nezapíše, alebo sa neprihlási u triedneho učiteľa, na jeho miesto bude prijatý iný uchádzač o štúdium.

V tomto školskom roku 2018/2019 prechádzame na evidenciu školného cez informačný systém iZUŠ. V tejto súvislosti sa menia variabilné symboly.

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí si prevezmú zákonní zástupcovia, prípadne žiak, ktorý dovŕšil 18. rok veku osobne v kancelárii vedenia školy na 2. poschodí č. 213 od 3. septembra 2018 v čase od 9:00 do 19:00 hodiny (okrem obedňajšej prestávky 11:30 – 12:30).


 Tešíme sa na vás!

ŽIACI PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Milí rodičia, budúci žiaci, publikujeme zoznam prijatých žiakov pre školský rok 2018/2019 - z talentových skúšok, prestup z inej ZUŠ, prestup od učiteľa, prerušenie štúdia, zmena nástroja, 2. hlavný predmet, obligát, prijímacie skúšky v minulom školskom roku.

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete