Menu
Aktuality

Aktuality

Zahájenie školského roka 2020/2021

otvorenie školského roka 2020/2021, zápis a zaraďovanie žiakov do rozvrhov bude v stredu 2. septembra 2020 od 11.00 h do 17.30 h. Zároveň bude prebiehať aj zápis na hudobnú náuku.

 

Zápis žiakov do Prípravného štúdia bude o 16:30 h.

 

Zápis žiakov na elokovaných pracoviskách ZŠ Belehradská a CVČ Juhoslovanská bude od 9.00 do 15.00 h.

 

Ak sa žiak najneskôr do 3. septembra 2020 nezapíše, alebo sa neprihlási u triedneho učiteľa, na jeho miesto bude prijatý iný uchádzač o štúdium.

 

Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej umeleckej školy. Zabezpečí pre svoje dieťa rúško a papierové jednorazové vreckovky. Pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy je potrebné predložiť zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

Žiak aj zákonný zástupca musia nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. Zákonní zástupcovia, prípadne sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prípravného štúdia a prvého ročníka základnej umeleckej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Potrebné je dodržiavať zásady R-O-R, ruky - odstup - rúško.

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli

zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ,

zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak

akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť

do priestorov školy.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Riaditeľstvo školy

Obnovenie vyučovania od 15. júna 2020

Vážení rodičia, milí žiaci,

v súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19 bolo prijaté Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 28. mája, ktorým sa obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ. Mesto Košice ako zriaďovateľ rozhodol našu školu otvoriť od 15. júna 2020. Vyučovanie bude prebiehať prezenčnou, v prípade potreby aj dištančnou formou na základe dohody s triednymi učiteľmi za dodržania bezpečnostných opatrení.

Podrobnosti o podmienkach a pokynoch k obnoveniu vyučovania nájdete v dokumente  pod článkom.

Tešíme sa na vás.

Vyučovanie na škole od 8.6.2020 - rozhodnutie zriaďovateľa

Mesto Košice ako zriaďovateľ základných umeleckých škôl po dôkladnej analýze situácie v základných umeleckých školách, po dohovore s riaditeľmi škol s dôrazom na  personálne a prevádzkové podmienky, ako aj zohľadnení odporúčaní ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uvedených v organizácii a podmienok výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020 rozhodlo, že ZUŠ Márie Hemerkovej naďalej zabezpečuje dištančné vzdelávanie žiakov v  rozsahu a forme, ktoré umožňujú technické a personálne možnosti školy.

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete