Menu
Aktuality

Aktuality

Aktuality

Zahájenie školského roka 2021/2022

Otvorenie školského roka 2021/2022, zápis a zaraďovanie žiakov do rozvrhov bude 2. septembra 2021 od 11.00 h do 17.00 h.

 

Zápis žiakov do Prípravného štúdia bude o 16.30 h.

 

Zápis žiakov na elokovaných pracoviskách ZŠ Belehradská a CVČ Juhoslovanská bude od 9.00 do 15.00 h.

 

Ak sa žiak najneskôr do 3. septembra 2021 nezapíše, alebo sa neprihlási u triedneho učiteľa, na jeho miesto bude prijatý iný uchádzač o štúdium.

 

Všetci žiaci školy sú povinní pri príchode odovzdať svojim triednym učiteľom písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Zákonní zástupcovia, prípadne sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, s výnimkou žiakov prípravného štúdia (PŠ), prvého ročníka základnej umeleckej školy a novoprijatých žiakov.  Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca, prípadne sprevádzajúca osoba. Musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka, ktoré odovzdá na vrátnici. 

Žiak i zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba musia mať prekryté horné dýchacie cesty.

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Zahájenie školského roka 2021/2022

Otvorenie školského roka 2021/2022, zápis a zaraďovanie žiakov do rozvrhov bude 2. septembra 2021 od 11.00 h do 17.00 h.

 

Zápis žiakov do Prípravného štúdia bude o 16:30 h.

 

Zápis žiakov na elokovaných pracoviskách ZŠ Belehradská a CVČ Juhoslovanská bude od 9.00 do 15.00 h.

 

Ak sa žiak najneskôr do 3. septembra 2021 nezapíše, alebo sa neprihlási u triedneho učiteľa, na jeho miesto bude prijatý iný uchádzač o štúdium.

Obnovenie vyučovania od 15. júna 2020

Vážení rodičia, milí žiaci,

v súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19 bolo prijaté Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 28. mája, ktorým sa obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ. Mesto Košice ako zriaďovateľ rozhodol našu školu otvoriť od 15. júna 2020. Vyučovanie bude prebiehať prezenčnou, v prípade potreby aj dištančnou formou na základe dohody s triednymi učiteľmi za dodržania bezpečnostných opatrení.

Podrobnosti o podmienkach a pokynoch k obnoveniu vyučovania nájdete v dokumente  pod článkom.

Tešíme sa na vás.

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete