Menu
Aktuality

Aktuality

Voľné miesta

V zmysle § 6, ods. (1) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle § 11 a ods. (1) č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. 1. 2012 vznikla povinnosť zriaďovateľa a zamestnávateľa informovať o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach.

V súvislosti s hore uvedeným informuje Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice o voľných pracovných miestach s možným dátumom nástupu od 1. septembra 2018:

1. Pracovná pozícia: učiteľ hry na klavíri
Aprobácia: hra na klavíri
Úväzok: 100%, s perspektívou do budúcna

2. Pracovná pozícia: učiteľ hry na klavíri a hudobnej náuky
Aprobácia: hra na klavíri
Úväzok: 100%, /zastupovanie počas materskej dovolenky/

Kvalifikačné požiadavky v zmysle §6 a §7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických klavíri, VŠ – učiteľ hry na klavíri, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované dokumenty: Doklady o ukončenom vzdelaní, žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis (motivačný list, odporúčania – vítané)
Dátum a spôsob doručenia požadovaných dokumentov: do 30.06.2018
mailom: zus.hemerkovej@stonline.sk
poštou: Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice

Dátum nástupu do zamestnania: od 01.09.2018
Adresa školy: Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice
Kontakt: Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka školy, tel.: 055/622 7431, mobil: 0911 151 785
mail: riaditel@zuske.sk mks.zus.ke@stonline.sk


V Košiciach 12.02.2018

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete